Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 SkinCare Solutions: gevestigd te 6417 VH te Eygelshoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 14087917 handelend onder de naam SkinCare Solutions .
1.2 Website: de website van SkinCare Solutions , te raadplegen via www.skincare-solutions.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met SkinCare Solutions en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SkinCare Solutions en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van SkinCare Solutions zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor SkinCare Solutions slechts bindend, indien en voor zover deze door SkinCare Solutions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie
(Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.)
3.1 Alle op de Website en in andere van SkinCare Solutions afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2
De verzendkosten zijn conform het posttarief van post.nl of DHL. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. SkinCare Solutions kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van SkinCare Solutions afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 SkinCare Solutions kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van SkinCare Solutions en het voldoen aan de daarbij door SkinCare Solutions gestelde voorwaarden.
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SkinCare Solutions onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft SkinCare Solutions het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 SkinCare Solutions kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien SkinCare Solutions op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. SkinCare Solutions is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of SkinCare Solutions daarvan in kennis te stellen, zodat SkinCare Solutions gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door SkinCare Solutions is ontvangen, stuurt SkinCare Solutions de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 SkinCare Solutions is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
6.4 Indien SkinCare Solutions de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.5 SkinCare Solutions raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur middels het retourformulier te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 SkinCare Solutions is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8 Herroepingsrecht/Retour
8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met SkinCare Solutions binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar info@skincare-solutions.nl. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft SkinCare Solutions een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. Voor producten aangeschaft bij SkinCare Solutions geldt bovendien de in 8.3A genoemde uitzondering.
8.3A Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals make-up en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog in tact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.
8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping tezamen met het retourproduct terug te zenden aan SkinCare Solutions . SkinCare Solutions bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:

SkinCare Solutions

Nieuwenhagerweg 64

6471 VH, Eygelshoven

8.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SkinCare Solutions de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
Tenzij SkinCare Solutions aanbiedt het product zelf af te halen, mag SkinCare Solutions wachten met terugbetalen tot SkinCare Solutions het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 9 Betaling
9.1 Klant dient betalingen aan SkinCare Solutions volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. SkinCare Solutions is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat deze gewezen is op de te late betaling en de Klant een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Klarna gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Klarna kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 Garantie en conformiteit
“Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.”
10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door SkinCare Solutions een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2 SkinCare Solutions staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat SkinCare Solutions er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3 Een door SkinCare Solutions , fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt SkinCare Solutions daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien SkinCare Solutions de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11 Klachtenprocedure
11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van SkinCare Solutions, dan kan hij bij SkinCare Solutions telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 SkinCare Solutions geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal SkinCare Solutions binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2 De totale aansprakelijkheid van SkinCare Solutions jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van SkinCare Solutions jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op SkinCare Solutions jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SkinCare Solutions
12.5 De aansprakelijkheid van SkinCare Solutions jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant SkinCare Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SkinCare Solutions ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SkinCare Solutions in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SkinCare Solutions meldt.
12.7 In geval van overmacht is SkinCare Solutions niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van SkinCare Solutions.

Artikel 14 Persoonsgegevens
14.1 SkinCare Solutions verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar SkinCare Solutions gevestigd is.
15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk
of per e-mail contact met ons op.

SkinCare Solutions
Nieuwenhagerweg 64
6471 VH, Eygelshoven
tel 0031 6 57 555 138
info@skincare-solutions.nl
KvK 14087917
BTW NL8172.66.185.B01